Formularz zgłoszeniowy dla praktykantów

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i odbycia praktyki w oparciu o porozumienie/umowę. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO. Państwa dane osobowe możemy przekazywać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy świadczeniu usług. Nie przekazujemy Państwa danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez okres niezbędny do realizacji celu. W zakresie wynikającym z przepisów prawa przysługuje Państwu prawo: dostępu do swoich danych; do sprostowania danych; do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”); ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; do przenoszenia danych; do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody; do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji. Informujemy, że nie podejmujemy w stosunku do Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym w formie profilowania.

Akceptuję: